Regulamin sklepu DEMURAL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego DEMURAL dostępnego pod adresem https://demural.pl
 2. Skorzystanie z oferty sklepu DEMURAL oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu DEMURAL
  2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: https://demural.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
  3. Operator - DEMUR Krzysztof Wcisło ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, NIP 737-196-00-63. Operator podaje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail demural@demural.pl oraz numeru telefonu (+48) 18 479 14 83
  4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż fototapet oraz obrazów na płótnie, produkowanych na zamówienie Kupującego.
 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania aktywnego konta e-mail oraz komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
 6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

§ 2 Składanie zamówień

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie wiąże się z rejestracją (założeniem konta). Rejestracja następuje w momencie złożenia pierwszego zamówienia.
 2. Rejestracja wymaga podania następujących danych,
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Adres korespondencyjny
  4. Numer telefonu kontaktowego
 3. Kupujący zobowiązany jest podać swoje prawidłowe dane; zabronione jest podawanie danych osób trzecich.
 4. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje hasło do swojego konta w sklepie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
 6. Kupujący ma możliwość zamówienia fototapety lub obrazu na płótnie:
  1. zgodnie z przesłanym przez siebie plikiem graficznym
  2. na podstawie pliku graficznego dostępnego w sklepie DEMURAL
 7. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego kupujący oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w zamówieniu pliku graficznego.
 8. W przypadku zamówienia wykonania fototapety lub obrazu na płótnie na podstawie pliku graficznego pochodzącego z serwisu, cena obejmuje koszt odpowiednich licencji i praw autorskich, pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku kupujący nie nabywa żadnych praw autorskich do przedmiotu zlecenia, w szczególności nie ma prawa do reprodukcji, powielania, oraz rozpowszechniania przedmiotu zamówienia ani nie może z tego tytułu czerpać jakichkolwiek dochodów. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zawarcia odrębnej umowy licencyjnej z operatorem, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
 9. Ceny prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 10. Zamówienia mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 11. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§ 3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

 1. Podstawową formą płatności akceptowaną przez sklep jest przelew elektroniczny, obsługiwany przez DotPay SA, zgodnie z regulaminem tych przelewów.
 2. Towar jest wysyłany maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru następuje po 14 dniach roboczych. Operator zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 3. O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§4 Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

 1. Operator informuje, że kupującym będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie stosownego pisma (podpisanego przez kupującego) na adres operatora; wzór pisma o odstąpieniu stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru; kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów
 2. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje m.in. towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta. Takimi towarami są fototapety, obrazy na płótnie, plakaty, naklejki.
 3. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail, demural@demural.pl, oraz listownie na adres: ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna
 4. Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Każdy może zapisać się do newslettera sklepu, podając w tym celu swój adres e-mail. Zapis do newslettera i rezygnacja z niego są darmowe
 2. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: demural@demural.pl
 5. W razie sporów z operatorem kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
 6. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
 7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.