UWAGA PROMOCJA!

Rabat -20% na wszystkie produkty. Podaj w koszyku kod - PKGR29I
Fri, 20 Apr 2018 21:59:59 +0000
Do końca oferty pozostało:

Regulamin sklepu DEMURAL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego DEMURAL dostępnego pod adresem https://demural.pl
 2. Skorzystanie z oferty sklepu DEMURAL oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu DEMURAL
  2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: https://demural.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
  3. Operator - DEMUR Krzysztof Wcisło ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, NIP 737-196-00-63. Operator podaje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail demural@demural.pl oraz numeru telefonu 18 479 14 83
  4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
  5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż fototapet oraz obrazów na płótnie, produkowanych na zamówienie Kupującego.
 5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania aktywnego konta e-mail oraz komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
 6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

§ 2 Składanie zamówień

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie wiąże się z rejestracją (założeniem konta). Rejestracja następuje w momencie złożenia pierwszego zamówienia.
 2. Rejestracja wymaga podania następujących danych,
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Adres korespondencyjny
  4. Numer telefonu kontaktowego
 3. Kupujący zobowiązany jest podać swoje prawidłowe dane; zabronione jest podawanie danych osób trzecich.
 4. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje hasło do swojego konta w sklepie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
 6. Kupujący ma możliwość zamówienia fototapety lub obrazu na płótnie:
  1. zgodnie z przesłanym przez siebie plikiem graficznym
  2. na podstawie pliku graficznego dostępnego w sklepie DEMURAL
 7. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego kupujący oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w zamówieniu pliku graficznego.
 8. W przypadku zamówienia wykonania fototapety lub obrazu na płótnie na podstawie pliku graficznego pochodzącego z serwisu, cena obejmuje koszt odpowiednich licencji i praw autorskich, pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku kupujący nie nabywa żadnych praw autorskich do przedmiotu zlecenia, w szczególności nie ma prawa do reprodukcji, powielania, oraz rozpowszechniania przedmiotu zamówienia ani nie może z tego tytułu czerpać jakichkolwiek dochodów. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zawarcia odrębnej umowy licencyjnej z operatorem, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
 9. Ceny prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
 10. Zamówienia mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 11. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§ 3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

 1. Podstawową formą płatności akceptowaną przez sklep jest przelew elektroniczny, obsługiwany przez DotPay SA, zgodnie z regulaminem tych przelewów.
 2. Towar jest wysyłany maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru następuje po 14 dniach roboczych. Operator zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 3. O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§ 4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2. Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych: DEMUR Krzysztof Wcisło ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora dotyczących marketingu własnych produktów i usług.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, zwłaszcza w celu wykonania umowy (obsługi płatności, dostarczenia towarów do kupującego i inne)
 5. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 6. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 7. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

§5 Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

 1. Operator informuje, że kupującym będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie stosownego pisma (podpisanego przez kupującego) na adres operatora; wzór pisma o odstąpieniu stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru; kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów
 2. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje m.in. towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta. Takimi towarami są fototapety, obrazy na płótnie, plakaty, naklejki.
 3. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail, demural@demural.pl, oraz listownie na adres: ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna
 4. Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Każdy może zapisać się do newslettera sklepu, podając w tym celu swój adres e-mail. Zapis do newslettera i rezygnacja z niego są darmowe
 2. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: demural@demural.pl
 5. W razie sporów z operatorem kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; obejmuje to zwłaszcza prawo zgłoszenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
 6. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
 7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.